കലണ്ടർ പ്രകാശനം

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പ്രസ് ക്ലബ്ബായ എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബിന്റെ പ്രഥമ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ പുറത്തിറങ്ങി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണു പത്ര ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാർ പകർത്തിയ വാർത്തേതര ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രസ് ക്ലബ്, വോൾ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളാണു കലണ്ടറിലുള്ളത്. കൊച്ചിയിലെ വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫൊട്ടോഗ്രഫർമാർ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു കൊച്ചി ഫോട്ടോ ജേണലിസറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ ജൂറിയാണു ചിത്രങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയത്.   എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ് ഹാളിൽ നടന്ന… Continue reading കലണ്ടർ പ്രകാശനം