സ്ത്രീകൾക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നതിൽ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും വേർതിരിവ് : മേയർ