മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായുള്ള ആസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റിയുടെ പ്രിവിലേജ് കാർഡ് വിതരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഘാടനം നടൻ അജു വർഗ്ഗീസ് നിർവ്വഹിക്കുന്നു