എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ 2021 ലെ ഡയറി ഡയറക്റ്ററി പ്രകാശനം പത്മശ്രീ മോഹൻലാൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നു